[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Latinské výrazy

 • actor sequitur forum rei
 • aliud resp. res alia - plnění něčeho jiného
 • Beneficium cohaesionis - dobrodiní souvislosti (zásada platná při rozhodování o opravných prostředcích v trestním řízení)
 • casum sentit dominus -
 • casus - náhoda v právním smyslu
 • contra bonos mores - proti dobrým mravům
 • contra legem - v rozporu s právem
 • culpa lata dolo aequiparatur - hrubá nedbalost se rovná zlému úmyslu
 • cum animo solvendi - s úmyslem plnit
 • Da mihi factum, dabo tibi ius - Dej mi fakta, dám ti právo (zásada používaná u soudů)
 • dolus directus - úmysl přímý
 • dolus eventualis, resp. indirectus - úmysl eventuální, resp. nepřímý
 • Favor defensionis - (zásada používaná v trestním řízení)
 • Forum connexitatis - příslušnost soudu pro společné řízení (zásada používaná v trestním řízení)
 • Forum delicti commissi - pravidlo pro určení místní příslušnosti soudu (zásada používaná v trestním řízení)
 • In dubio pro reo - v pochybnostech ve prospěch obžalovaného
 • Iudicium rescisorium - řízení obnovené (v trestním právu označení pro řízení, které probíhá po povolení obnovy)
 • Iura novit curia - soud zná právo
 • ius possidendi - právo držet věc
 • ius utendi - právo užívat věc
 • ius fruendi - právo požívat věc
 • ius disponendi - právo nakládat s věcí
 • lex specialis derogat legi generali - zvláštní úprava má přednost před obecnou
 • lucrum cessans - ušlý zisk
 • Nemo iudex sine actore - bez žalobce není soudce
 • nuda proprietas - holé vlastnictví
 • quod non est in actis, non est in mundo - zásada písemnosti
 • quod non est in foro, non est in mundo - zásada ústnosti
 • secundum legem - v souladu s právem
 • traditio brevi manu - odevzdání krátkou cestou
 • volenti non fit iniuria - Svolnému se neděje křivda
 • votum separatum - mínění menšiny (při poradě o rozsudku stanovisko přehlasovaných, zapíše se do protokolu o poradě, nikoliv do rozsudku)