[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Nejdůležitější právní předpisy

    Předpisy pro občanské právo

  • Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (zkratka o.s.ř.) - upravuje civilní proces i výkon rozhodnutí. Do dnešního dne byl 88x novelizován a 5x podroben zásahu ÚS ČR, jako negativního zákonodárce.
  • Zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) - Tento zákon zavedl nový institut soudního exekutora, jako osoby, která není zaměstnancem soudu, ale OSVČ podnikající podle tohoto zákona a konající na základě pověření soudu. K přijetí tohoto zákona vedla nízká efektivita vymáhání pohledávky formou výkonu rozhodnutí a nutnost označování majetku dlužníka pro nařízení jednotlivých výkonů rozhodnutí. Zákonodárce tento předpis sice nazval exekučním řádem, ale tento zákon není uceleným souborem většiny právních norem upravujících tuto oblast, je jen pouhým uvozením norem obsažených v o.s.ř., kdy jednotlivé postupy a způsoby provádění exekuce se řídí právní úpravou pro příslušný výkon rozhodnutí.
  • Předpisy pro trestní právo

  • Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - nový trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010, který nahradil starý trestní zákon č. 140/1961 Sb.
  • Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - významné novely: "velká novela" z roku 2001 zákonem č. 265/2001 Sb., novela z. č. 292/1993 Sb. zásadně změnila postavení SZ v tom, že slova prokurátor byla nahrazena slovy "státní zástupce", slova "Generální prokuratura" byly nahrazeny slovy "nejvyšší státní zástupce".
  • Zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství - účinný od 1. ledna 1994; provádí čl. 80 Ústavy ČR, který stanoví, že Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.; nahradil zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře.
  • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • vládní nařízení č. 142/1994 Sb.