[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Obchodní právo

Bytové družstvo není oprávněno vymáhat dlužné nájemné na nabyvateli členského podílu od převodce jakožto dosavadního členaRozsudek NS sp. zn. 29 Odo 440/2001

Interpretace § 66 odst. 1 Obchodního zákoníku

Nejvyšší soud ČR uzavřel v usnesení ze dne 23. září 2003, sp. zn. 29 Odo 181/2003, že účelem ustanovení § 66 odst. 1 obch. zák. je na jedné straně umožnit orgánům či členům orgánů společnosti, aby mohli odstoupit z funkce bez toho, že by jim v tom společnost mohla zabránit, ať již aktivním jednáním nebo nečinností, na druhé straně pak ochránit společnost před tím, že statutární orgán nebo jeho člen ukončí funkci ze dne na den aniž by dal společnosti přiměřený čas k tomu, aby si za něj mohla najít adekvátní náhradu; takový postup by totiž v konkrétním případě mohl zcela ochromit činnost společnosti. Oba uvedené cíle jsou rovnocenné.

Problematika tzv. zlatých padáků v akciovce

Právní úpravu nalezneme v ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ, jehož současné znění bylo zakotveno novelou z. č. 370/2000 Sb.. Ochrana akciové společnosti před tím, aby si odstupující členové představenstva či dozorčí rady vypláceli tučné odstupné, které si navíc sami odhlasovali, bohužel zatím zůstává na půli cesty, posuďte sami - původní návrh požadoval, aby plnění (rozuměj zlatý padák) bylo možno odstupující osobě přiznat jen na základě právního předpisu, a taktéž umožňovala regulovat výši poskytnutého plnění. Poslanecká sněmovna však schválila nakonec jiné znění: "Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce." Potíž je v tom, že si vnitřní předpisy běžně schvalují právě sami členové představenstva... Přesto zákon alespoň nepřiznává zlatý padák těm, kteří společnost výkonem své funkce poškodili: "Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce."